πŸ”₯ Book Metadata Tool βš’οΈ
This repository has been archived on 2024-04-12. You can view files and clone it, but cannot push or open issues or pull requests.
Go to file Use this template
Titivillus 217cde0bad Comming back 2024-04-05 17:44:53 +00:00
colligere Comming back 2024-04-05 17:44:53 +00:00
tests Comming back 2024-04-05 17:44:53 +00:00
.gitignore Setupt for Python Packaging 2023-12-06 21:29:40 +00:00
LICENSE Setupt for Python Packaging 2023-12-06 21:29:40 +00:00
Makefile Analizer is now a subcommand; fixed make lint; added first test 2023-12-08 21:41:43 +00:00
README.md README fix 2023-12-14 00:12:30 +00:00
pyproject.toml Setupt for Python Packaging 2023-12-06 21:29:40 +00:00
requirements.txt Setupt for Python Packaging 2023-12-06 21:29:40 +00:00

README.md

πŸ”₯ Book Metadata Tool βš’οΈ

Herramienta para metadatos en JSON Lines

Tool for metadata in JSON Lines

Uso / Usage

Analiza / Analize

Analiza llaves y valores de JSON lines.

Analize keys and values from JSON lines.

$ colligere analize metadata.jsonl

[0:00:00][0%][6i][57k] Fragmina verborum Titivillus colligit horum
β”Œβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”
β”‚            β–„β–„β–„β–„β–„β–„β–„β–„β–„β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β”‚
β”‚     β–—β–žβ–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–˜                  β”‚
β”‚     β–—β–˜                         β”‚ 50k
β”‚    β–žβ–˜                         β”‚
β”‚   β–—β–ž                          β”‚
β”‚   β–—β–˜                           β”‚ 40k
β”‚  β–žβ–˜                           β”‚
β”‚ β–—β–ž                            β”‚
β”‚ β–—β–˜                             β”‚ 30k
β”‚β–žβ–˜                             β”‚
β””β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”˜
1i     2i     3i     4i     5i     6i

$ colligere analize -k metadata.record.catalogingLanguage metadata.jsonl

β³πŸΊπŸ’ƒπŸ•ΊπŸŽ‰β³

$ cat res.metadata.record.catalogingLanguage.csv | head
key,len,freq
eng,664,0.35622
und,99,0.05311
fre,90,0.04828
spa,65,0.03487
ger,133,0.07135
ara,10,0.00536
zxx,23,0.01234
heb,6,0.00322
jpn,20,0.01073

Desarrollo / Development

ConfiguraciΓ³n inicial / Initial setup:

virtualenv .venv
source .venv/bin/activate
pip install -r requirements.txt

Pruebas / Tests:

make test

AnΓ‘lisis y formateador / Lint:

make lint

Empaquetamiento / Packaging:

make package